Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 15-6-2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΩΛ ΙΟΥΝΙΟΣ 2005

Ανακοινώνεται από την εταιρία, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 15.6.2005 συνήλθε με ποσοστό απαρτίας 24,23% επί των δικαιουμένων ψήφων μετοχών και απεφάσισε ομόφωνα επί όλων των κατωτέρω θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης: 
1. Ενέκρινε την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού – Ελεγκτή Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και των πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2004. 
2. Ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 (Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) και ενέκρινε τη μη διανομή μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους, βάσει του άρθρου 44α του Α.Ν.2190/20. 
3. Απήλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή της εταιρίας από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση 1/1-31/12/04. 
4. Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και για τις προσφερόμενες προς την εταιρία υπηρεσίες, βάσει εξαρτημένης εργασίας, για την εταιρική χρήση 2004 και προέκρινε τις αντίστοιχες αμοιβές για την εταιρική χρήση 2005. 
5. Εξέλεξε τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Αθανάσιο Φραγκισκάκη, με αναπληρωματικό τον κ. Αντώνιο Λυμπεραίο, για την εταιρική χρήση 2005 και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους. 
6. Στο πλαίσιο των προτάσεων και ανακοινώσεων η Εταιρία ανακοινώνει τα εξής: «Θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η Εταιρία μας δημοσίευσε σήμερα στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 31-3-2005 με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις είναι ήδη καταχωρημένες στο διαδύκτιο στο site της Εταιρίας μας και στο site του Χρηματιστηρίου. Η όλη διεργασία ήταν χρονοβόρος και κοπιαστική διότι η απεικόνιση των στοιχείων βασίζεται σε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Απαιτήθηκαν πραγματικές εκτιμήσεις από αναγνωρισμένους διεθνούς κύρους ειδικούς οίκους εκτιμητών για την εξεύρεση της αξίας των παγίων, των λοιπών στοιχείων και δοσοληπτικών λογαριασμών του Ισολογισμού. Με αυτόν τον τρόπο ο Ισολογισμός και οι υπόλοιπες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική σημερινή αξία της εταιρίας και δεν υπάρχουν ούτε σημειώσεις της Εταιρίας ούτε παρατηρήσεις των Ορκωτών Λογιστών. Επιπλέον οι καταστάσεις συνοδεύονται από το Προσάρτημα, στο οποίο καταγράφεται λεπτομερώς το πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και περιγράφονται οι λογιστικές αρχές που έχουν εφαρμοσθεί, με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τις διερμηνείες που έχουν εκδοθεί. Επιπλέον η Εταιρία μας προτίθεται, χωρίς να έχει προς τούτο υποχρέωση, όπως από 1/1/2006 τηρήσει τα Λογιστικά Βιβλία της με βάση τα Δ.Λ.Π. και από τώρα διερευνά τις ενέργειες που απαιτούνται για την προσαρμογή όλων των Λογιστικών και Μηχανογραφικών υποδομών στις ανάγκες του νέου συστήματος».