Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών πράξεων - 30.03.2005

 

  Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων 

Η ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 παρ.2γ του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την μη δεσμευτική εκτίμησή της (με βάση τις υφιστάμενες συνθήκες) των Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων της εταιρίας ως κατωτέρω:

1. Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονικού διαστήματος 1/6 - 15/6/05.

2. Η Εταιρία δεν θα διανείμει στην τρέχουσα χρήση μέρισμα λόγω ζημίας. Επίσης, δεν θα καταβληθεί μέρισμα, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους κατ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 44α του Α.Ν.2190/20.