Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Κοινών Μετοχών σε Α' Επαναληπτικής Εκτακτης Γενική Συνέλευση - 18-7-2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κοινών μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουλίου 2007, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρίας (θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης, η συζήτηση των οποίων αναβλήθηκε κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29ης Ιουνίου 2007 λόγω ελλείψεως απαρτίας.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, καθώς και των συνδεδεμένων, με αυτήν, εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε§5 με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
2. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άϋλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους.
Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο).

ΣΠΑΤΑ, 5 - 7 - 2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ