Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόσκληση των Μετόχων Κατόχων Προνομιούχων Μετοχών σε Γενική Συνέλευση - 06.07.2007

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101


Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι των προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 6η Ιουλίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει.
2. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις.
Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). 

ΣΠΑΤΑ, 13 – 6 - 2007

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ