Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση - 29.06.2007

ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ‘ ΒΙΟΣΩΛ’ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 6031/06/Β/86/101 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι κοινών και προνομιούχων μετοχών, της Ανώνυμης Βιομηχανικής Εταιρίας ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Ιουνίου 2007, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στην έδρα της εταιρείας (Θέση Πετρέζα, Σπάτα Αττικής) για συζήτηση και απόφαση στα ακόλουθα θέματα της ημερησίας διάταξης:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Υποβολή, ανάγνωση και έγκριση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της Έκθεσης Επισκόπησης του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή επί των Οικονομικών Καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). 
2. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). Απόφαση μη καταβολής μερίσματος, υπό μορφή τόκου, στους Προνομιούχους Μετόχους. 
3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσης που έληξε 31.12.2006 (1.1.2006 μέχρι 31.12.2006). 
4. Έγκριση των αμοιβών και των αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2006, έγκριση απασχόλησης μελών του Δ.Σ. με σχέση εξαρτημένης εργασίας και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων για τη χρήση 2007. 
5. Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτού για τον έλεγχο των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2007 και καθορισμός αμοιβής τους. 
6. Έγκριση τρόπου διάθεσης Μετοχικού Κεφαλαίου. 
7. Παροχή ειδικής έγκρισης για την μίσθωση ακινήτου της Εταιρίας. 
8. Ενημέρωση για την διαδικασία άρσης επιτήρησης της μετοχής της Εταιρίας καθώς και για τις άλλες επιχειρηματικές εξελίξεις. 
9. Έγκριση προγράμματος διάθεσης μετοχών στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας με την μορφή δικαιώματος προαιρέσεως αγοράς των μετοχών αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13§9 του ΚΝ2190/1920 όπως ισχύει. 
10. Διάφορες προτάσεις και ανακοινώσεις. 

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της εταιρίας. Για να μετάσχουν στην Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι πρέπει να δεσμεύσουν τον αριθμό των μετοχών με τις οποίες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σύστημα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του χειριστού τους. Όσοι από τους μετόχους διατηρούν τις μετοχές τους στον ειδικό λογαριασμό του Σ.Α.Τ. πρέπει να τις δεσμεύσουν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών. Και στις δύο περιπτώσεις οι σχετικές βεβαιώσεις δέσμευσης πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία (Τμήμα μετόχων) πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Στην ίδια προθεσμία πρέπει να κατατεθούν στην εταιρία και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης ή τα Νομιμοποιητικά έγγραφα (αν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο). 

ΑΘΗΝΑ 4 – 6 -2007
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ