Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της εταιρίας, σύμφωνα με την από 22/10/2003 εξουσιοδότηση που χορηγήθηκε σε αυτό από τη Γενική Συνέλευση. Κατόπιν τούτων στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας μας, στην οποία αναφέρεστε, δεν υπάρχει θέμα απόφασης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Δηλαδή, η Γενική Συνέλευση θα ενημερωθεί για την επικείμενη αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και θα κληθεί για λόγους ιδιαίτερης ευαισθησίας και χωρίς αυτό να απαιτείται από το νόμο να επικυρώσει την αύξηση που προτίθεται να πραγματοποιήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η ενέργεια αυτή γίνεται προκειμένου η διοίκηση να είναι ενήμερη για το πώς διάκεινται οι μέτοχοι και να της δοθεί η δυνατότητα πέραν των προβλεπομένων από τον κανονισμό να ανταλλάξει απόψεις με τους μετόχους, και να προσαρμόσει το σχέδιο δράσης σύμφωνα και με τις υποδείξεις τους και τούτο επειδή ακριβώς είναι εταιρία πολυμετοχική. Ως εκ τούτου, δεν τυγχάνει εφαρμογής η παράγραφος 1 του άρθρου 289 του Κανονισμού Χ.Α., όπως ισχύει, αλλά η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου, και δεν υπάρχει υποχρέωση της εταιρίας μας να αποστείλει ή να κοινοποιήσει την έκθεση του άρθρου 289 στην παρούσα φάση. Όταν, βεβαίως προ της συνελεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει για την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, η εταιρία θα αποστείλει το σύνολο της προβλεπόμενης ενημέρωσης. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα από το άρθρο 289 στοιχεία όσον αφορά την εξαγορά μετοχών της εταιρίας Βιοσώλ Δομικά Εργαλεία και την αγορά περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας ΗΦΑΙΣΤΟΣ, εφόσον τελικά πράγματι απαιτούνται. Η ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύθηκε κατά τον χρόνο λήψης της αρχικής απόφασης που υιοθετεί το συνολικό σχέδιο δράσης και όχι κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου προς συμμόρφωση της εταιρίας με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2 της 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και δεδομένου ότι αποτελεί μέρος ολοκληρωμένου σχεδίου και όχι αυτοτελή δράση. Θα θέλαμε επίσης επί της ουσίας να διευκρινίσουμε ότι εν προκειμένω το Διοικητικό μας Συμβούλιο προβαίνει σε ενέργειες ενημέρωσης και συμμετοχής των μετόχων καθ υπέρβασιν των ελαχίστων προβλεπομένων από τον κανονισμό και τους νόμους.