Νέα Εταιρείας

Ενημερωθείτε για δελτία τύπου, εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια, εκθέσεις κ.α.

περισσότερα >>

 

  Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων 

Έκθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων μέχρι 30/6/2005 από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που αποφασίσθηκε στις 22-10-2003 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε.

6031/06/Β/86/101

ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΒΙΟΣΩΛ ΑΒΕ, µε βάση την απόφαση Νο 58/28.12.2000 του Χ.Α., γνωστοποιεί ότι η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, υπέρ των παλαιών Μετόχων µε καταβολή µετρητών, η οποία είχε αποφασισθεί µε την από 22/10/2003 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας και είχε εγκριθεί µε την υπ' αριθµ.7154/20.2.2004 απόφαση του ∆.Σ του Χ.Α, ολοκληρώθηκε την 22/3/2004. Το ύψος των αντληθέντων κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των 3.777.447 €, έναντι του ποσού των 5.958.904,80 € που προέβλεπε η σχετική απόφαση. Η προσαρµογή του Μετοχικού Κεφαλαίου στο πραγµατικό του ύψος, λόγω µερικής κάλυψης, ενεκρίθη µε την από 27/4/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και µε την υπ΄αριθµ. Κ2-5082/30.4.2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. - Ηµεροµηνία Πιστοποίησης Α.Μ.Κ. : 2/4/2004 (Απόφαση Υπουργείου Εµπορίου Κ2 3809) - Περίοδος Άσκησης ∆ικαιώµατος : 3/3/04- 17/3/04 - Αριθµός Ονοµαστικών Μετοχών Αύξησης : Κοινές Μετοχές 12.591.490, Ονοµαστικής Αξίας 0,30 € ανά µετοχή - Ηµεροµηνία εισαγωγής των µετοχών στο Χ.Α. : 20/5/2004 Η Τροποποίηση της ∆ιάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων απεφασίσθη µε την από 27/4/2004 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Χρηµατιστήριο Αξιών και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Από το συνολικό ποσό των αντληθέντων κεφαλαίων 3.777.447,00 €, αφαιρούνται δαπάνες αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου 158.000 €, το δε υπόλοιπο 3.619.447 € θα διατεθεί ολοσχερώς ως κατωτέρω:

Σύµφωνα µε το Σύµφωνα µε την από Χρονολογία Πραγµατοποιήθηκαν µέχρι 30/6/2005 Ανεκτέλεστο

Ενηµερωτικό ∆ελτίο 27/4/04 έγκριση της Έκτακτης Γ.Σ. Πραγµατοποίησης Σύνολο ύψος

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ Σύνολο ∆απανών Σύνολο ∆απανών Α' εξάµηνο Β' εξάµηνο Γ' εξάµηνο ∆' εξάµηνο 30/3/2005 1/4-30/6/2005 30/6/2005 30/6/2005 Επενδύσεις 900.000 400.000 100.000 100.000 100.000 100.000 340.872 - 340.872 59.128 Αύξηση Ιδίων Κεφαλαίων Κίνησης 4.900.905 3.219.447 2.200.000 1.019.447 3.219.447 3.219.447 0 ΣΥΝΟΛΟ 5.800.905 3.619.447 2.300.000 1.119.447 100.000 100.000 3.560.319 - 3.560.319 59.128 Το ανεκτέλεστο ποσό του προγράµµατος για επενδύσεις ύψους 59.128€, είναι τοποθετηµένο προσωρινά σε µείωση των λογαριασµών Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων, ώστε η απόδοσή του να είναι η υψηλότερα δυνατή. Ταύρος, 3/8/2005 Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου Αντώνιος Π.Σβορώνος Α.∆.Τ Σ 105886 Ο Αντιπρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος ∆ιονύσιος Ν.Σβορώνος Α.∆.Τ. Ρ 518363 Η Προισταµένη Οικονοµικών & ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Παναγιώτα Χ. Κόλλια Α.∆.Τ. Φ 016059 Α.Α.Ο.Ε.Ε 0000889 / Α’ τάξης ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ- ΛΟΓΙΣΤΗ Ελέγξαµε τα ανωτέρω στοιχεία της Α.Ε. ”ΒΙΟΣΩΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” , εφαρµόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό µας αυτό διαπιστώσαµε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρία καθώς και από το εγκεκριµένο από το Χ.Α. Ενηµερωτικό ∆ελτίο.

Αθήνα, 4 / 8 /2005

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081

Α.Μ.Σ.Ο.Ε. «ΣΟΛ α.ε.ο.ε.»